run

run
1. present participle - running; verb
1) ((of a person or animal) to move quickly, faster than walking: He ran down the road.) løpe
2) (to move smoothly: Trains run on rails.) gli (over), gå
3) ((of water etc) to flow: Rivers run to the sea; The tap is running.) renne, strømme
4) ((of a machine etc) to work or operate: The engine is running; He ran the motor to see if it was working.) være i gang, gå
5) (to organize or manage: He runs the business very efficiently.) drive, lede, styre
6) (to race: Is your horse running this afternoon?) løpe (om kapp), la delta i veddeløp
7) ((of buses, trains etc) to travel regularly: The buses run every half hour; The train is running late.) gå, kjøre
8) (to last or continue; to go on: The play ran for six weeks.)
9) (to own and use, especially of cars: He runs a Rolls Royce.) kjøre; eie
10) ((of colour) to spread: When I washed my new dress the colour ran.) farge av, renne utover
11) (to drive (someone); to give (someone) a lift: He ran me to the station.) kjøre, gi skyss
12) (to move (something): She ran her fingers through his hair; He ran his eyes over the letter.) gli, renne
13) ((in certain phrases) to be or become: The river ran dry; My blood ran cold (= I was afraid).) være, bli
2. noun
1) (the act of running: He went for a run before breakfast.) løp(etur)
2) (a trip or drive: We went for a run in the country.) kjøretur, reise
3) (a length of time (for which something continues): He's had a run of bad luck.) periode, stund
4) (a ladder (in a stocking etc): I've got a run in my tights.) løpemaske, raknet maske
5) (the free use (of a place): He gave me the run of his house.) fri adgang
6) (in cricket, a batsman's act of running from one end of the wicket to the other, representing a single score: He scored/made 50 runs for his team.) -gård
7) (an enclosure or pen: a chicken-run.)
- running 3. adverb
(one after another; continuously: We travelled for four days running.) i ett, i trekk, på rad
- runaway
- rundown
- runner-up
- runway
- in
- out of the running
- on the run
- run across
- run after
- run aground
- run along
- run away
- run down
- run for
- run for it
- run in
- run into
- run its course
- run off
- run out
- run over
- run a temperature
- run through
- run to
- run up
- run wild
ferd
--------
forsøk
--------
gang
--------
løp
--------
prøve
--------
renn
I
subst. \/rʌn\/
1) joggetur, løpetur
2) løp, springmarsj
3) løping, renning, renn
it was a perpetual run of reporters
det var et uendelig renn av reportere
4) (tilbakelagt) strekning
5) evne til å løpe, kraft til å løpe
he had a mile's run left in him
han hadde krefter igjen til (å løpe) enda en «mile»
6) tilløp, sats, ansats (for hopp)
without (a) run
uten tilløp
7) (sport, i cricket e.l.) run, poeng, (fri)omgang
8) (softball, baseball, også run score) poeng
9) kort reise, tur, svipptur, snartur
we took a run to Paris
vi tok en svipptur til Paris
we had a good run
vi hadde en trivelig tur
10) reise, kjøring, seiling, seilas, sjøreise
it's two days' run from Chicago
det er en to dagers reise fra Chicago
11) rute, vei, runde
we'll follow the milkman's run
vi skal følge melkemannens rute
the boat was taken off its usual run
båten ble tatt ut av sin ordinære rute
12) remse, stripe, strekning
there was a narrow run of sand there
det var en smal remse med sand der
13) strøm, flom av vann
14) (amer.) bekk, å
15) (gruvedrift) ras
16) (plutselig) fall, ras
17) tendens, retning, utvikling, vei
we have analyzed the run of the market
vi har analysert markedstendensen
18) retning
the run of the hills is south-west
åsene strekker seg mot sørvest
19) gang, rytme, forløp
the daily run of affairs
den daglige rutinen
20) serie, rekke, periode
it was a run of misfortunes that led to this
det var en rekke uhell som førte til dette
we have had a run of good weather
vi har hatt en periode med pent vær
21) plutselig (forsterket) etterspørsel, rush, renn
there was a run on copper
etterspørselen etter kobber steg plutselig
22) (kortspill) suite
23) (handel) merke, sort, type
24) produksjonsserie
25) trykking, opplag
26) (om dyr) kull
27) hjord, flokk (av husdyr)
28) (om fisk) stim (på vandring), vandringsfisk
29) (om fisk) vandring til gyteplass
30) innhegning, (løpe)gård (for dyr)
chicken run
hønsegård
31) (spesielt austr., også sheep run)
beitemark (for sauer)
32) spor, sti (opptrampet av dyr)
33) (sport eller teknikk) bane, spor, løype
34) (for vann e.l.) renne
35) (hverdagslig) fri tilgang, adgang
36) (på strømpe e.l.) (løpe)maske, raknet maske
37) (sjøfart) akterskipets linjer under vannflaten
38) (militærvesen, mot bombemål) innflyging
at a run i springmarsj, løpende, i strak galopp (militærvesen) i løp
be on the run (om fisk) nappe
come down with a run falle plutselig, rase
prices came down with a run
prisene falt plutselig
the common run det vanlige, den vanlige sorten
he is outside the common run of people
han er annerledes enn folk flest
have a good run ha fremgang, ha flaks, gjøre lykke, gå bra
have a long run være på moten lenge (om skuespill og film) gå lenge, bli spilt lenge
the play had a run of fifty nights
skuespillet ble spilt 50 kvelder (i strekk)
(også) sitte lenge ved makten
have a long run of power
have a run (være ute og) løpe
have a (good) run for one's money få valuta for pengene, ha glede av pengene få en hard kamp, få hard konkurranse
in the long run i lengden, i det lange løp, på lang sikt
in the normal run of events under normale forhold
in the short run på kort sikt
on the run (hverdagslig) på flukt, på rømmen, flyktende (hverdagslig) på sprang(et), i farten, i gang, i virksomhet
per metre run per løpemeter
run of fri tilgang til
allow somebody the run of one's house
la noen få komme og gå som han\/hun vil i ens hus
run of (bad) luck (u)flaks
the run of luck went against me
jeg hadde uflaks
run of office embetsperiode
a run of salmon en laksestim på vei opp elven
the run of the tide tidevannets stigning og fall, tidevannets rytme
run on renn etter, plutselig etterspørsel etter
there was a run on the bank
det ble et rush til banken
(the) runs (hverdagslig) diaré
take a run ta en (jogge)tur, løpe en runde
she took a run before breakfast
hun tok seg en joggetur før frokost
ta seg en tur
we took a run up to London
vi tok oss en tur til London
ta sats
II
verb (ran - run) \/rʌn\/
1) løpe, springe, renne
they ran to help him
de løp for å hjelpe ham
2) (som trening) jogge, løpe
3) skynde seg, ile, haste, fare, kut(t)e
4) gli, løpe, gå, rulle, kjøre
sledges run well over frozen snow
sleder glir lett over frossen snø
these metal drawers are running on ball bearings
disse metallskuffene glir på kulelagre
5) gå på, drives av, fungere på
the car runs on diesel
6) springe omkring på, løpe rundt i
the children are running the streets
barna springer omkring i gatene
7) springe etter, jage, forfølge, jakte på
the dog ran a fox five miles
hunden forfulgte en rev fem «miles»
8) løpe om kapp med, kappløpe
I ran him to the corner
jeg løp om kapp med ham til hjørnet
9) flykte (fra), fly
she ran the country
hun flyktet fra landet
10) (om idrettsutøver eller veddeløpshest) delta i løp, løpe, springe, konkurrere
Blue Peter also ran
dessuten deltok Blue Peter i løpet
11) (om veddeløpshest e.l.) la springe, la løpe, la delta, stille (opp) med
he is running a horse in the Derby
han stiller med en hest i derbyløpet
12) (overført) løpe, ta
she ran a danger there
hun løp en risiko der
13) (om tid) gå, forløpe, fly, renne bort
14) (om gyteklar fisk) vandre
the salmon are running
laksen vandrer (opp strømmen) for å gyte
15) (politikk e.l., spesielt amer.) stille (til valg) som kandidat
he is not running again
han stiller ikke opp (til valg) igjen, han har frabedt seg gjenvalg
16) drive, stå for drift av
he runs a bank
han driver en bank
she runs her own business
hun driver sin egen forretning
17) lede, styre, regjere, dominere
he is run by his secretary
han blir styrt av sin sekretær
18) arrangere, holde, organisere, stå for
they ran a course in water colour painting
de holdt et kurs i akvarellmaling
19) skjøtte, passe, forestå, stå i spissen for
run somebody's house
passe huset for noen, føre husholdningen for noen
20) (om maskin e.l.) gå, være i gang, være i drift
21) (samferdsel) gå (i trafikk), kjøre, trafikkere
the buses run every five minutes
bussene går hvert femte minutt
the ferry runs daily
fergen har daglige avganger
ships run between Gothenburg and London
det er båtforbindelse mellom Göteborg og London
22) (samferdsel) frakte, befordre, transportere
23) kjøre, skysse
I'll run you home in my car
jeg skal kjøre deg hjem i bilen min
24) (overført) flyte
the verses run (smoothly)
versene flyter godt
25) la gli, la løpe, dra, fare med, kjøre, stryke
she ran her fingers over the keys of a piano
hun lot fingrene løpe over pianotangentene
he ran his fingers through his hair
han strøk fingrene gjennom håret
26) kjøre, renne, stikke
he has run a splinter into his finger
han har fått en flis i fingeren
27) kjøre
he runs a taxi
han kjører drosje
she is running the lawn-mower
hun kjører gressklipperen
28) kjøre, vise, spille, holde i gang
run a film
kjøre en film, vise en film
run a tape
spille et bånd
29) (sjøfart) seile, føre
they are running a ship to New York
de fører et skip til New York
30) kjøre (med), ha i trafikk
they run a ferry between Dover and Calais
de har en ferge i trafikk mellom Dover og Calais
31) sette inn (i trafikk)
we'll run extra buses in the rush period
vi setter inn ekstra busser i rushtiden
32) (overført) spre seg, løpe, fare
the news ran like wildfire
nyhetene spredte seg som ild i tørt gress
33) (om farge) flyte ut, flyte sammen, farge av, slippe farge
34) renne, dryppe, flyte, flomme (over)
your nose is running
det renner fra nesen din
tears ran down my cheeks
det rant tårer nedover kinnene mine
the floor is running with water
det flommer (over) av vann på gulvet
the candle is running
lyset drypper
the river runs into the sea
elven renner ut i havet
35) (om sår) væske, verke
36) smelte, bli flytende, være flytende
the ice will run to water
isen vil smelte til vann
37) gå, løpe, strekke seg, bre seg ut
the road runs close to the shore
veien går rett ved kysten
38) (om plante) slynge seg, klatre
39) løpe, gjelde
the contract runs (for) three years
kontrakten er gyldig i tre år
40) pågå, gå, være i gang
the play ran (for) six months
skuespillet gikk \/ ble spilt i seks måneder
41) lyde, låte
I forget how the next verse runs
jeg husker ikke hvordan det neste verset lyder
it runs as follows
det lyder som følger
as the phrase runs
som det heter
so the story runs
det sier historien \/ slik lyder historien
the story runs that she moved out
det berettes at hun har flyttet ut
42) (om strømpe e.l.) rakne, gå opp
my stocking has run
det er gått en maske i strømpen min
these stockings won't run
dette er raknefrie strømper
43) (australsk, også run to pasture)
drive på beite, la beite
44) kjøre mot
you just ran a red light
du kjørte akkurat mot rødt lys
45) tappe i, fylle i
she is running water into the bath
hun tapper vann i badekaret
46) lede, føre, la renne
I'll run the water into a ditch
jeg skal lede vannet ned i en grøft
47) strømme av, renne av, flomme av, sprute (frem), gi
the well ran 500 barrels of oil daily
oljebrønnen gav 500 tønner olje daglig
48) smugle (inn)
they are running arms
de smugler våpen
49) dra, trekke, legge ut
he is running a telephone cable
han legger ut en telefonledning
50) tråkle, kaste, sy med forsting
run a basting
dra en tråkling
51) støpe
they watched him while he ran bullets
de så på ham mens han støpte kuler
they have already run the concrete
de har allerede støpt betongen
52) holde, ha
I cannot afford to run a car
jeg har ikke råd til å ha bil
this car is expensive to run
denne bilen er dyr i drift
53) føre
we are running a new line of shirts
vi fører en ny type skjorter
54) utføre, gjøre
a series of tests were run
det ble utført en rekke tester
55) trykke, publisere, ha (som nyhet)
all the papers ran the story
be\/feel run down være utkjørt, være helt gåen, være helt på felgen, være trett og nedfor, kjenne seg overanstrengt, føle seg tom
be run out (i cricket) bli utslått , bli løpt ut
cut and run secut, 2
he who fights and runs away lives to fight another day seday
he who runs may read det kan hvem som helst begripe, det kan en blind se
keep running in one's head\/mind (om melodi, tanker e.l.) stadig ha i tankene, kverne i hodet på en
it keeps running in my head
jeg har den stadig i tankene
leave something running la noe være i gang, la noe gå
leave the engine running
la motoren være i gang, la motoren gå (på tomgang)
run about eller run around løpe omkring, fare omkring, springe omkring
run across løpe tvers over, gå tvers over støte på, råke på, treffe på, komme over
run after (også overført) løpe etter, forfølge, jage (etter), være på jakt etter
she runs after popularity
hun jager etter popularitet
he is always running after the girls
han løper alltid etter jentene
passe opp
run against støte på, råke på, treffe på (gammeldags) støte sammen med, kollidere med (overført) komme i veien for, komme i strid med (sport e.l.) konkurrere mot, løpe mot (politikk e.l., spesielt amer.) stille (opp) mot, stille som kandidat mot gå tvert imot, være tvert imot, komme på tvers av
this runs against my interests
dette går på tvers av mine interesser
run aground gå på grunn, seile på grunn, grunnstøte, sette på grunn, seile på grunn
he ran the ship aground
han seilte skipet på grunn
run along! (hverdagslig, spesielt til barn eller dyr) stikk av gårde! , skynd deg av sted! , i vei med deg! , stikk av gårde!
run around være lett på tråden
run around with eller run with (hverdagslig) henge sammen med, omgås med
run at idle seidle, 1
run at somebody eller run (up)on somebody løpe mot noen, storme mot noen, komme stormende mot noen, komme løpende mot noen
run away løpe i vei, haste i vei flykte, legge på flukt, rømme, stikke av, lure seg bort (om hest) løpe løpsk, skjene
run away from (også overført) rømme fra, flykte fra, forlate, stikke av fra løpe fra, stikke fra (konkurrent e.l.)
run away to sea stikke til sjøs, rømme til sjøs
run away with rømme med, stikke av med (også overført) stjele
she ran away with the show
hun stjal hele forestillingen
bortføre, kidnappe (om hest) løpe løpsk med, skjene (i vei) med vinne lett, ta (hjem) lett
she ran away with the first set
hun vant lett det første settet
la seg rive med av, (blindt) hengi seg til
don't run away with the idea that
gå nå ikke omkring og tro at, innbill deg nå ikke at
(overført) løpe løpsk med, sette fart på, løpe av med
his feelings ran away with him
følelsene løp av med ham
don't let your tongue run away with you
la ikke tungen løpe av med deg
sluke, koste
my garden runs away with too much money
hagen min sluker for mye penger
run back gå tilbake i hukommelsen, se tilbake (om film e.l.) spole tilbake, kjøre tilbake
run back over gå tilbake i hukommelsen til, se tilbake på
run back to (overført) gå tilbake til, gå tilbake på
run down springe ned(over), løpe ned(over), fare ned(over), renne ned(over), spre seg nedover
a cold shiver ran down my back
det gikk kaldt nedetter ryggen på meg
(om ur e.l.) (holde på å) stanse, slutte å gå (om helse) bli dårligere
he is very run down in health
helsen hans er svært dårlig
ta slutt
the battery has run down
batteriet er flatt, batteriet er utladet
gjøre slutt på forfalle, forringes, forverres minske, gå tilbake holde tilbake, strupe
he ran down the engines
han holdt tilbake motorene
innskrenke, skjære ned, gjøre innskrenkninger ved, foreta nedskjæringer ved
they ran down the dockyard
de foretok nedskjæringer ved verftet
(om (inner)slange) tappe ut luften, slippe ut luften reise ut (fra storby)
I've run down the country
jeg har reist ut på landet (fra byen)
kjøre over, kjøre ned, løpe over ende seile i senk jage trett, jage til døde, utmatte (om vilt)
spore opp og fange snakke stygt om, rakke ned på, sverte, skjelle ut
they ran down the Government
de rakket ned på regjeringen
spore opp, lete frem, forsøke å spore kilden til, forsøke å spore opphavet til
he's trying to run down a quotation
han forsøker å finne kilden til et sitat
gå raskt gjennom, kikke raskt gjennom (sjøfart) ta ned, ta inn, låre
run down someone fange noen, ta igjen noen
the crook was run down by the shop owner
run dry (også overført) gå tom, gå tørr, tørke inn, tørke opp, tørke ut
run for løpe til, søke opp løpe etter (og hente) (politikk e.l., spesielt amer.) (la) konkurrere om, stille (opp) som, stille til, stille i
they are running him for President
de lanserer ham som presidentkandidat
løpe (i), gjelde (for)
the contract runs for three years
kontrakten løper i tre år
pågå, gå
the film will run for two hours
filmen har en spilletid på to timer
the play ran for 200 performances
skuespillet gikk 200 ganger
run for it! (hverdagslig) skynd deg! , løp for livet! , legg bena på nakken!
run for one's life løpe for livet
run from flykte fra, flykte for
run high (om tidevann, pris e.l.) stige høyt
it runs as high as
det går så høyt som (til)
(om sjø) gå høy(t) (overført, om følelser e.l.) bølge høyt, bølge over, bli stadig hissigere
run hot bli varm (om motor e.l.) gå varm(t)
run in komme stormende inn, styrte frem titte inn, stikke innom nærme seg løpe inn, seile inn
the ship ran in
skipet seilte inn
finnes i, ligge til
it runs in the family
det ligger til slekten
(hverdagslig) fange, ta, arrestere
the police ran him in
politiet tok ham
kjøre inn
he is running in a new car
han kjører inn en ny bil
dra (inn), trekke (inn)
let's run a wire in from the aerial
la oss trekke inn en ledning fra antennen
(typografi, amer.) la løpe (uten innrykk eller avsnitt) (typografi, amer.) sette inn
run in on eller run in to styrte frem på, styrte frem mot
run into kjøre på, kjøre (inn) i, renne imot, kollidere med
she ran into a wall
hun kolliderte med en vegg
he ran his car into a wall
han kjørte inn i en vegg med bilen
seile på, renne på støte på, råke på, treffe på, løpe rett i armene på råke ut for, støte på, komme i, pådra seg sette i, bringe i, hensette i, pådra
he has run me into difficulties
han har satt meg i vanskeligheter
she will run me into dept
hun kommer til å bringe meg i gjeld
(opp)nå
the book has run into six editions
boken har oppnådd seks opplag
run into some length
nå en viss lengde
beløpe seg til, koste
this will run into a large sum
dette vil beløpe seg til en høy sum
gå over i, bli til
the days ran into weeks
dagene ble til uker
(også overført) flyte sammen (til), smelte sammen i, forvandle til
run it fine beregne knapp tid lage stramt budsjett
run it's course gå sin (naturlige) gang
run low synke, (begynne å) tørke ut
the river is running low
elven holder på å tørke ut
(overført) (begynne å) ta slutt, holde på å ta slutt, skorte, slippe opp, (begynne å) bli knapp
supplies are running low
forsyningene begynner å ta slutt
run low of begynne å få dårlig med, begynne å mangle
we are running low of fuel
vi begynner å få dårlig med drivstoff
run off løpe (bort), springe (sin vei), flykte rømme, stikke av, lure seg bort
she ran off with him
hun rømte sammen med ham
(la) renne av, (la) renne unna tappe (ut), tømme (ut), slippe ut, helle ut
he ran off the water
han helte ut vannet
drive bort, jage bort rable ned, klore ned, rive av seg, skrive i full fart
she ran off an article for the newspaper
hun klorte ned en artikkel til avisen
trykke, kopiere, lage
the machine runs off 500 copies a minute
maskinen trykker 500 kopier i minuttet
could you run off fifty copies of this?
kan du lage femti kopier av denne?
spille (av), kjøre
he ran off a tape from their meeting
han spilte (av) et lydbånd fra møtet deres
(sport) (endelig) avgjøre (gjennom omkamp)
run off preliminary heats
gjøre unna forsøksheat, avvikle forsøksheat
run off with (hverdagslig) stjele
run on gå på, løpe videre, kjøre videre, ferdes videre, ri videre, seile videre fortsette, løpe videre (om sykdom) spre seg videre (om tid) gå (videre)
time ran on
tiden gikk
(om bokstaver) henge sammen, løpe sammen, skrives sammenhengende prate i vei (uten opphold), dure i vei, male kretse rundt, være opptatt av
his thoughts are always running on food
tankene hans kretser alltid om mat
handle om, dreie seg om
our conversation ran on that subject
samtalen vår dreide seg om det emnet
(amer.) spøke med, irritere (typografi e.l.) løpe i ett stykke (typografi e.l.) sette inn i samme stykke, henge på i samme stykke gå på, drives med
this car runs on petrol
denne bilen går på bensin
løpe mot, støte sammen med, råke på, gå på, støte imot
run oneself out (of breath) trette seg ut, utmatte seg, kjøre seg tom
run one's head against the wall (overført) kjøre hodet mot veggen
run out løpe ut, springe ut, gå ut gå ut, løpe ut, utløpe
my subscription has run out
abonnementet mitt har gått ut
holde på å ta slutt, begynne å skorte, slippe opp for
our stores are running out
lagrene våre begynner å ta slutt
we are running out of sugar
vi slipper snart opp for sukker
renne ut (av) (om tau, trosser e.l.) løpe ut, sendes ut, sette ut, legge ut, la løpe ut stikke ut, skyte ut, løpe ut
a pier runs out into the sea
en molo stikker ut i havet
(røtter e.l.) sende ut jage bort, kjøre ut, drive ut
run somebody out of town
jage noen bort fra byen
drive ut på beite (sport) avslutte, fullbyrde, avgjøre (om løp, konkurranse e.l.) (overført) fullbyrde, fullende (tid, bane e.l.) (om jord) pine ut, utarme, bli utarmet
run out on (somebody) (hverdagslig) løpe fra (noen), springe fra (noen)
time is running out on me
tiden løper ifra meg
(hverdagslig) stikke fra, overgi, gå ifra, la noen i stikken
run over renne over, flomme over ese over se over, se gjennom, gå gjennom, granske
they ran over the report
de gikk gjennom rapporten
gå gjennom på nytt, rekapitulere, redegjøre for
he ran the whole thing over in his mind
han gikk gjennom alt sammen på nytt i hodet kjøre over, kjøre på
he was run over
han ble overkjørt
kjøre over, skysse over
I'll ask John to run you over to my place
jeg skal be John om å svippe deg over til meg overskride
we ran over the time by 15 minutes
vi overskred tiden med 15 minutter
run round løpe rundt, gå rundt stikke innom, titte innom, kjøre innom
run second komme (inn) som nummer to, komme på andreplass
run short of begynne å slippe opp for, mangle
we ran short of tea
vi begynte å slippe opp for te
we are running short of butter
det begynner å bli lite smør
run somebody close\/hard følge noen hakk i hel, presse noen hardt kunne konkurrere med noen, være en hard konkurrent (til noen)
run something too far drive noe for langt
run a simile too far
drive en sammenligning for langt
run strong (om elv e.l.) være sterk, være stri
the tide is running strong
tidevannstrømmen er sterk
run through gå gjennom, løpe gjennom, passere gjennom, fare gjennom, renne gjennom, spre seg gjennom
run through somebody's fingers
renne bort mellom fingrene på noen
gjennomsyre gå gjennom, gjenoppleve
we ran through some old memories
vi gikk gjennom gamle minner
sette en strek over, stryke gjennombore
run one's sword through somebody
gjennombore noen med sverdet sitt
the soldier ran him through with a sword
soldaten gjennomboret ham med et sverd
gjøre slutt på, gjøre (seg) av med, sløse bort, kaste bort, skusle bort
she ran through her fortune
hun sløste bort formuen sin
se gjennom, titte gjennom, gå gjennom repetere (raskt)
run to skynde seg til, ile til
I ran to his help
jeg skyndte meg til for å hjelpe ham
løpe opp i, koste
that will run to a pretty sum
det vil løpe opp i en pen sum
omfatte, inneholde
the story runs to 5,000 words
historien inneholder 5 000 ord
nå, komme opp i
the essay ran to a great length
essayet kom opp i en anselig lengde
(hverdagslig) ha råd til (om penger) holde til, strekke til
my income doesn't run to it
inntekten min strekker ikke til det gå over til, gå over i, slå over i, ha tendenser til, ha tilbøyelighet til, gå til
our conversations easily run to sentimentality
samtalene våre går lett over i sentimentalitet
run to fat bli fet, ha anlegg for fedme
run together forene seg, løpe sammen
run to ground nedlegge (bytte) forfølge (bytte), jage (bytte) spore opp, forfølge, fange
run up løpe oppover, springe oppover (sport) ta sats, ta tilløp vokse (opp), skyte i høyden (også om plante) klatre (oppover) (også overført) gå opp, øke (raskt), stige (raskt) spre seg oppover
the pain ran up my arm
smerten spredte seg oppover armen min
øke raskt, samle seg raskt opp
run up one's dept
øke gjelden (sin) raskt
run up one's account
la kontoen sin vokse
reise inn, dra inn
we're running up to London on Wednesday
vi reiser inn til London på onsdag
sette opp, smelle opp, slenge sammen
they ran up the house in a month
de smelte opp huset på en måned
neste sammen, tråkle sammen, sy sammen
I'll run up a dress for you tomorrow
jeg skal tråkle sammen en kjole til deg i morgen
regne sammen, summere, addere, legge sammen
he ran up a column of figures
han la sammen en kolonne med tall
(spor e.l.) følge (tilbake)
run up against støte på, råke på, råke ut for, treffe tilfeldig
he ran up against difficulties
han råkte på vanskeligheter
I ran up against an old friend
jeg støtte på en gammel venn
run upon komme stormende mot, løpe mot, springe mot
run upon the bank
storme til banken
støte på, råke på, treffe på, støte sammen med gå på, støte mot kretse omkring, være opptatt av
run up to (om vekt, pris e.l.) ligge på, gå opp til, nå
run wild (om planter, dyr) vokse vilt, mangle styring, løpe løpsk (om person) være uten kontroll, mangle styring
the children are allowed to run wild
barna har ingen oppdragelse
run with renne av, strømme av, flomme av vrimle av, kry av
the river ran with fish
det vrimlet av fisk i elven
holde sammen med, henge sammen med, omgås med følge
III
adj. \/rʌn\/
1) tomt, slutt
2) (om væske) som har rent ut
3) smeltet
I'll fetch some run butter
jeg skal hente litt smeltet smør
4) (ut)støpt
I'm looking for some run metal
jeg ser etter litt støpt metall
5) (inn)smuglet
she showed me a box of run diamonds
hun viste meg en boks med innsmuglede diamanter
6) (om fisk) forklaring: som har gått opp i elv for å gyte

English-Norwegian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Run — Run, v. i. [imp. {Ran}or {Run}; p. p. {Run}; p. pr. & vb. n. {Running}.] [OE. rinnen, rennen (imp. ran, p. p. runnen, ronnen). AS. rinnan to flow (imp. ran, p. p. gerunnen), and iernan, irnan, to run (imp. orn, arn, earn, p. p. urnen); akin to D …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Run — Run, v. i. [imp. {Ran}or {Run}; p. p. {Run}; p. pr. & vb. n. {Running}.] [OE. rinnen, rennen (imp. ran, p. p. runnen, ronnen). AS. rinnan to flow (imp. ran, p. p. gerunnen), and iernan, irnan, to run (imp. orn, arn, earn, p. p. urnen); akin to D …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Run — Run, v. i. [imp. {Ran}or {Run}; p. p. {Run}; p. pr. & vb. n. {Running}.] [OE. rinnen, rennen (imp. ran, p. p. runnen, ronnen). AS. rinnan to flow (imp. ran, p. p. gerunnen), and iernan, irnan, to run (imp. orn, arn, earn, p. p. urnen); akin to D …   The Collaborative International Dictionary of English

 • run — ► VERB (running; past ran; past part. run) 1) move at a speed faster than a walk, never having both or all feet on the ground at the same time. 2) move about in a hurried and hectic way. 3) pass or cause to pass: Helen ran her fingers through her …   English terms dictionary

 • run — [run] vi. ran or Dial. run, run, running [altered (with vowel prob. infl. by pp.) < ME rinnen, rennen < ON & OE: ON rinna, to flow, run, renna, to cause to run (< Gmc * rannjan); OE rinnan, iornan: both < Gmc * renwo < IE base * er …   English World dictionary

 • Run — or runs may refer to: Computers* Execution (computers), meaning to begin operation of a computer program ** Run command, a command used to execute a program in Microsoft Windows * RUN (magazine) , a computer magazine of the 1980s * A sequence of… …   Wikipedia

 • Run — «Run» Сингл Snow Patrol из альбома Final Straw Выпущен 26 января 2004 Формат 10 ; E CD; 7 …   Википедия

 • Run — Run, v. t. 1. To cause to run (in the various senses of {Run}, v. i.); as, to run a horse; to run a stage; to run a machine; to run a rope through a block. [1913 Webster] 2. To pursue in thought; to carry in contemplation. [1913 Webster] To run… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Run — Run, n. 1. The act of running; as, a long run; a good run; a quick run; to go on the run. [1913 Webster] 2. A small stream; a brook; a creek. [1913 Webster] 3. That which runs or flows in the course of a certain operation, or during a certain… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Run D.M.C. — Run D.M.C. (oder Run DMC) war eine US amerikanische Hip Hop Band. Run DMC Gründung 1982 Auflösung 2002 Genre Hip Hop/Rock Gründungsmitglieder MC Run …   Deutsch Wikipedia

 • Run–D.M.C. — Run–D.M.C. Run D.M.C. et Julien Civange au Grand Rex à Paris en 1989 Pays d’origine …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”